ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ

Banner

ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ| ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ

ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰਿਯਡ(Long term holding period)- ਇਕੁਇਟੀ mutual ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ

ਸੰਤੁਲਿਤ mutual ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ

ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਜਾਂ Long Term Capital Gains ਨੂੰ

ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Debt funds ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰਿਯਡ (Short term holding period)- Debt ਫੰਡਾਂ ਲਈ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ

ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ balanced funds ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ short-term capital gains

ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ mutual ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|

 

ਡੈਬਟ Mutual ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਡੈਬਟ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਧਾਰਣਾ

(Indexation) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੂਚਕਾਂਕ (Indexation) ਕੀ ਹੈ?

 

ਤੁਹਾਡੇ Debt funds ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ factoring

ਕਰਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ Cost Inflation Index (CII) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

capital gain ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਿਰਫ non-equity ਅਧਾਰਿਤ ਮਿlਚੁਅਲ

ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ Long-term capital ਗੈਸ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ| ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ

ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਕ ਡੈਬਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ੧੦੦ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ

ਇਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ| ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ mutual ਫੰਡਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ

ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ long Term gains ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੨੦% LTCG tax indexation ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 14-15 ਵਿਚ CII 240

ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18-18 ਵਿਚ ਇਹ 280 ਸੀ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ (280/240) * 100 = 116 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਲਾਭ 150 - 116

= 34 ਹੋਵੇਗਾ| ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ 34% ਦਾ 20% ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 6.8 ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ੧੦ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ

(50 ਵਿਚੋਂ 20%)

ਡੈਬਟ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

Debt ਫੰਡਸ ਉਤੇ long-term capital gains ਦੇ ਉਤੇ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ

ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| Debt funds ਵਿੱਚ, long Term ਲਈ ਧਾਰਕ ਅਵਧੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ

ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| Short Term capital gains ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ

ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈਆਂ (units) ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ| ਡੈਬਟ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ Short term

capital gains ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ

ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|

ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

 

ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ- (ELSS) ਇਹ diversified ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਓਚਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਮਾਰਕੀਟ capitalization ਦੇ ਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ

ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ 20% ਇਨਕਮ

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ELSS ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨਕਮ

ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5

ਲੱਖ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 5% ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ| ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਇਕ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਕਮ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ|

ELSS 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼

ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ

ਸਕਦਾ| ELSS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ| Redeem ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ long-term capital gains (LTCG) ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| 1 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਟੀਸੀਜੀ 10% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ Indexation (ਸੂਚਕਾਂਕ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ

ਹੈ|

 

ਬਿਨਾ-ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡ

ਬਿਨਾ-ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਸਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ Long term

capital gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ LCTG ਸੂਚਕਾਂਕ

(Indexation) ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਮ (redeem ) ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Short Term Captal

Gains ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|

Balanced ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ

 

ਇਹ ਫੰਡ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65% ਇਕੁਇਟੀ

ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾ-ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ|

 

Mutual ਫੰਡਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ

 

ਹੋਲਡਿੰਗ

ਪੀਰੀਅਡ →

ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ

 

1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ

 

1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ

ਘੱਟ

 

3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ

 

ਡੈਬਟ ਫੰਡ

 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ

ਸਲੈਬ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ

 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ

ਸਲੈਬ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ

 

ਸੂਚਕਾਂਕ

(Indexation)

ਲਾਭ ਨਾਲ

20% ਟੈਕਸ

 

ਇਕਵਿਟੀ /

balanced ਫੰਡ ਟੈਕਸ @ 15% 10% 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਜੇ 1 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ |

 

10% 'ਤੇ ਟੈਕਸ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਜੇ 1 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ |

 

ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ -Securitiesਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT)

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰੇ Long Term ਦੇ ਜਾਂ Short ਟਰਮ ਦੇ gains ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਥੇ

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕਓਰਟੀਜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ 0.025% ਦੀ ਐਸਟੀਟੀ-STT ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ| Debt Funds ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ|

 

SIPs

 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (Systematic Investment Plan) ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ

ਮਿਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ

ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, SIPs ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ

ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ period ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIPs ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ' ਦੇ ਲਾਭ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹ 1000 ਦੀ SIPs ਦੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ| ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ,

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ (ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਲਾਭ) ਨੂੰ ਰੇਡੀਮ

ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ| ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ SIP ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਭ

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ|

ਬਾਕੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ Short Term Captal ਗੈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ

Comments

Send Icon